Early modern literary studies (HTML) - 2010

v. 15: no. 2 (2010: Nov.)